Ada Broker London
Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye'nin iç suları, kara suları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu;  temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, sigortalıya terettüp edecek hukuki sorumluluğu poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar ilgili genel şartlar çerçevesinde tazmin eder.  Ani veya beklenmedik şekilde oluşmayan kirlilik ile tedrici olarak gerçekleşen kirlilik sonucu ortaya çıkan haller bu sigorta teminatı kapsamının dışındadır. Geriye dönük geçerlilik tarihinden sonra meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya yapılan tazminat talepleri için teminat sağlar, ve sigortalının haksız taleplerine karşı savunulmasını da temin eder.