Ada Broker London
İşveren Mali Mesuliyet Sigortaları
Bu sigorta , işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri tazmin eder .

Ayrıca aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılabilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

Bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini de  poliçede yazılı meblağ dahilinde ödemekle yükümlüdür.

İlave olarak aşağıdaki riskler de teminat altına alınabilir;

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları.
Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri
Manevi tazminat talepler

Bu sigorta İşveren Mali Mesuliyet Türk Genel Şartları dahilinde geçerlidir.