Ada Broker London
3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortaları
Bu sigorta ile  sigortalıyı sigortalı faaliyetini icra ederken vukua gelecek bir olay  neticesinde,

Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin bozulması,
Üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) husule gelmesi sebebiyle, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, sigortalıya karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, Türkiye Cumhuriyetinin hukuki mes’uliyete müteallik mevzuatı hükümleri dairesinde ve işbu poliçede tesbit olunan meblağlara kadar temin eder.